Deskundig en duidelijk

Meer dan 18 jaar help ik overheden bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, de aanpak van stikstofdepositie en het mogelijk maken van ruimtelijke plannen. Dat doe ik met een combinatie van deskundigheid en positieve energie die ervoor zorgt dat elk project een succes wordt.

 

In mijn huidige rol als senior adviseur bij GezondVerkeer heb ik uiteenlopende projecten uitgevoerd. Terugkerend thema in deze projecten is de balans tussen de bescherming van het milieu en de realisatie van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Dat komt momenteel duidelijk naar voren in mijn werkzaamheden in het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek. De bestaande overbelasting van natuurgebieden met stikstofdepositie moet zonder meer worden aangepakt, maar het uitblijven van een effectieve landelijke en provinciale aanpak gaat momenteel ten koste van ruimtelijke plannen, zoals de bouw van woningen. Deze plannen dragen veelal minimaal bij aan de stikstofdeposities, maar het is vrijwel onmogelijk om een vergunning te krijgen als een depositietoename wordt berekend op een overbelast natuurgebied, ook als deze belasting minimaal is (0,01 mol/ha/jaar). Binnen deze beperkte (juridische) ruimte adviseer ik overheden over de wijze waarop de depositiebijdrage van projecten in beeld moet worden gebracht en de maatregelen die getroffen kunnen worden om eventuele negatieve effecten te mitigeren.  

 

Eerder ben ik nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze programma's zijn destijds in het leven geroepen met het doel om enerzijds te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en natuur, en anderzijds economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Een doel dat alleen realiseerbaar is bij samenwerking van overheden en het bundelen van maatregelen. Dat is niet altijd eenvoudig, want de belangen kunnen conflicteren en het lukt niet altijd om de juiste balans te vinden tussen milieu en economie. Dat laatste gold bijvoorbeeld voor het PAS waar de Raad van State in 2019 een streep door trok omdat de verlening van vergunningen vooruitliep op de realisatie van de maatregelen in het PAS.  

 

Juist in projecten waar sprake is van een afweging van belangen en het vinden van de juiste balans tussen milieu en economie heb ik een toegevoegde waarde. Ik communiceer open en helder, betrek belanghebbenden vroegtijdig bij beleidskeuzes en vorm vaak de ontbrekende schakel tussen beleid en uitvoering. Ik spreek de taal van de beleidsmedewerker, de jurist, de projectleider en de wetenschapper.

 

Diederik Metz (1971) heeft na zijn studie Technische Bedrijfskunde (ir) en de postdoctorale opleiding Master of Environmental Business Administration (MBA) aan de Universiteit Twente, gewerkt bij CE Delft (Onderzoeker Verkeer en Milieu. 1997-2001) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (Projectleider luchtkwaliteit. 2001-2004).