Recente projecten


Omgevingswet

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lever ik sinds 2015 een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het onderdeel luchtkwaliteit in het Besluit kwaliteit leefomgeving. In dit besluit is onder meer vastgelegd aan welke normen voor luchtkwaliteit moet worden voldaan (omgevingswaarden) en zijn regels opgenomen voor de toetsing van activiteiten en besluiten aan deze normen. Ik werk mee aan het opstellen en aanpassen van de artikelen en toelichtingen in het Besluit en de verwerking van reacties van belanghebbenden (consultaties).


Implementatie PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat op 1 juli in werking is getreden, verandert voor Rijkswaterstaat de werkwijze van onderzoek en beoordeling van de effecten van stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming. Sinds 2016 adviseer ik het onderdeel Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat over de implementatie van het PAS. Daarbij ondersteun ik projecten, verzorg ik trainingen en stel ik handreikingen op. Ook neem in namens Rijkswaterstaat deel aan de expertgroep rekenmethoden AERIUS Calculator.


Ontwikkeling AERIUS

AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de depositiebijdrage van een project  ten behoeve van een vergunning of ander toestemmingsbesluit in het kader van de Wet natuurbescherming.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heb ik vanaf 2012 tot en met 2016 meegewerkt aan de (door)ontwikkeling van AERIUS. 

Ik heb geadviseerd over de toe te passen verspreidingsmodellen en emissiefactoren, en heb diverse technische beschrijvingen  opgesteld (waaronder de factsheets).Selectie van eerdere projecten

  • Procesbegeleiding pilots AERIUS Calculator. Ministerie van Economische Zaken. 2012
  • Risico-analyse projectonderbouwingen luchtkwaliteit onder Omgevingswet. Rijkswaterstaat. 2016
  • Beleidsadvisering luchtkwaliteit in relatie tot de uitvoering en monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2010-2015
  • Verkenning toepassing 'Niet in betekenende mate' bij beoordelen geluidsbelasting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2014
  • Advisering luchtkwaliteit Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2005-2014
  • Beleidsadvisering totstandkoming Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en rekeninstrumenten NSL. Ministerie van VROM. 2007-2010
  • Opstellen tekst voor publicaties 'Wegen naar een schonere lucht' en 'Plannen voor een schonere lucht'. CROW. 2005-2006