Recente projecten


Aanpak stikstof

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lever ik sinds 2019 een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de aanpak van de stikstofproblematiek.

Ik heb in dat kader bijvoorbeeld geadviseerd over de effecten van de landelijk snelheidsverlaging naar 100 km/uur overdag.

Daarnaast adviseer ik over de uitgangspunten voor depositieberekeningen voor grote infrastructurele projecten. 


Implementatie PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) veranderde voor Rijkswaterstaat de werkwijze van onderzoek en beoordeling van de effecten van stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming. Tussen 2016 en 2019 adviseerde ik het onderdeel Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat over de implementatie van het PAS. Daarbij ondersteunde ik projecten, verzorgde ik trainingen en stelde ik handreikingen op. Ook nam ik namens Rijkswaterstaat deel aan de expertgroep rekenmethoden AERIUS Calculator.


Ontwikkeling AERIUS

AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de depositiebijdrage van een project  ten behoeve van een vergunning of ander toestemmingsbesluit in het kader van de Wet natuurbescherming.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heb ik vanaf 2012 tot en met 2016 meegewerkt aan de (door)ontwikkeling van AERIUS. 

Ik heb geadviseerd over de toe te passen verspreidingsmodellen en emissiefactoren, en heb diverse technische beschrijvingen  opgesteld (waaronder de factsheets).Selectie van eerdere projecten

  • Advisering luchtkwaliteit in relatie tot de Omgevingswet. Ministerie van Binnenlandse Zaken. 2019 
  • Procesbegeleiding pilots AERIUS Calculator. Ministerie van Economische Zaken. 2012
  • Risico-analyse projectonderbouwingen luchtkwaliteit onder Omgevingswet. Rijkswaterstaat. 2016
  • Beleidsadvisering luchtkwaliteit in relatie tot de uitvoering en monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2010-2015
  • Verkenning toepassing 'Niet in betekenende mate' bij beoordelen geluidsbelasting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2014
  • Advisering luchtkwaliteit Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2005-2014
  • Beleidsadvisering totstandkoming Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en rekeninstrumenten NSL. Ministerie van VROM. 2007-2010
  • Opstellen tekst voor publicaties 'Wegen naar een schonere lucht' en 'Plannen voor een schonere lucht'. CROW. 2005-2006